December 2018

Til dig som vælger at blive medlem af Politiforbundet

Du modtager denne information om vores databeskyttelsespolitik fordi vi registrerer personoplysninger om dig, såfremt du vælger at blive medlem af Politiforbundet.

Formål:

Formålet med Politiforbundets persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og bruger dine personoplysninger. Vi lægger stor vægt på at sikre medlemmernes integritet, hvorfor vi har konstant fokus på hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personoplysninger, som vi modtager.

Personoplysninger er alle de oplysninger, som kan bruges til at identificere en person.

Hjemmelsgrundlaget for Politiforbundets indsamling og behandling af dine medlemsoplysninger findes i GDPR art. 6, stk. 1, litra f, og GDPR art. 9, stk. 2, litra d og art. 9, stk. 2, litra f, samt databeskyttelsesloven § § 6, stk. 1, § 7 og § 12.

Efter disse bestemmelser kan der lovligt ske behandling af følsomme personoplysninger hvis:

  • behandlingen er nødvendig for at overholde den dataansvarliges eller den registreredes arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder som fastlagt i anden lovgivning eller kollektive overenskomster.
  • behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvilke personoplysninger indsamler Politiforbundet:

For at kunne varetage de interesser, som Politiforbundet måtte være tillagt efter lovgivningen og i henhold til kollektive aftaler og for at kunne opfylde de forpligtelser, som Politiforbundet har som medlemsorganisation, har forbundet behov for visse personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab og for at kunne varetage dine og forbundets andre medlemmers interesser kollektivt såvel som individuelt.

Udover de almindelige stamoplysninger, som er en forudsætning for at administrere dit medlemskab, kan der i konkrete sager, hvor Politiforbundet skal yde dig bistand eller rådgivning være behov for at indsamle supplerende oplysninger. Hjemlen hertil findes i GDPR art. 9, stk. 2, litra f.

Politiforbundet indsamler alene de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere disse medlemsydelser til dig.

Hvordan indsamler Politiforbundet personoplysninger:

Som led i din indmeldelse i Politiforbundet har du selv givet oplysninger om dit navn, dit cpr-nummer, din adresse, oplysninger om telefonnummer og e-mailadresse samt oplysninger om din stilling og din arbejdsgiver.

Hvis du er ansat i politiet registrerer Politiforbundet endvidere oplysninger om dit MA-nummer samt oplysninger om i hvilken politikreds, du er tjenestegørende.

Oplysninger kan komme fra dig selv eller fra andre.

Eventuel tilmelding til forbundets gruppeulykkesforsikring i Popermo foretages af dig selv via link på forbundets hjemmeside, som fører direkte til Popermos forsikringsportal. I forbindelse med din eventuelle tilmelding af medforsikret ægtefælle/samlever og/eller barn/børn til gruppeulykkesforsikringen foretages der alene registrering af, at der er medforsikrede på forsikringen. Oplysninger om de medforsikredes identitet indsamles derimod ikke. Har du af egen drift meddelt Politiforbundet oplysninger om ægtefælle/samlever og/eller barn/børn opbevares disse dog på sagen.

Tilmelding til PFA Helbredssikring foretages af dig selv på tilmeldingsblanket, som hentes på forbundets hjemmeside, og som i udfyldt stand sendes til Politiforbundet. I tilmeldingsblanketten skal du anføre dit navn, dit Cpr-nummer, din adresse samt telefonnummer samt e-mail adresse. Hvis din ægtefælle/samlever skal medforsikres anføres der desuden ægtefællens/samleverens navn, Cpr-nummer, telefonnummer samt e-mailadresse.

Tilmelding til FG Gruppelivsforsikring foretages af dig selv på tilmeldingsblanket, som hentes på forbundets hjemmeside, og som i udfyldt stand sendes til Politiforbundet. På tilmeldingsblanketten skal du anføre dit navn, dit Cpr-nummer, din adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling samt tjenestested. For at være dækket af forsikringsordningen, skal der endvidere i tilmeldingsblanketten afgives helbredsoplysninger.

Politiforbundet har hjemmesiderne https://www.politiforbundet.dk samt https://www.dansk-politi.dk (fagbladets hjemmeside). For begge hjemmesider gør det sig gældende, at der anvendes cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, og som medvirker til, at din computer genkendes ved tilbagevendende besøg. Der er ikke personoplysninger gemt i Politiforbundets cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Politiforbundet bruger endvidere cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på de to hjemmesider.

Videregivelse af personoplysninger:

Politiforbundet videregiver personoplysninger til tredjepart i følgende situationer:

Til din arbejdsgiver med henblik på iværksættelse af kontingentbetaling samt betaling af præmie til eventuelt gennem Politiforbundet tegnede forsikringsordninger via løntræk, såfremt du har givet samtykke hertil.

Til Popermo Forsikring, såfremt du tegner kollektiv ulykkesforsikring gennem Politiforbundet. Da tilmeldingen sker direkte til Popermo sker der efter tilmeldingen alene en bekræftelse af medlemskabet over for Popermo.

Til Forenede Gruppeliv, såfremt du tilmelder dig den kollektive gruppelivsforsikring gennem Politiforbundet, videregives

Til PFA Helbredssikring, såfremt du tilmelder dig forsikringsordningen gennem Politiforbundet, videregives tilmeldingsblanketten med de anførte oplysninger. Har du tilmeldt din ægtefælle/samlever videregives oplysningerne om pågældende også til PFA Helbredssikring.

Der kan endvidere, såfremt der fra dig via din foreningsformand er fremsat anmodning om rådgiverbistand videregives personoplysninger til eksterne rådgivere og partsrepræsentanter (advokater, socialrådgivere), hvis sådanne rådgivere og partsrepræsentanter inddrages for at varetage dine interesser i en konkret sag.

Til distributionsselskab (p.t. Distribution Plus) som led i udsendelse af fagbladet Dansk Politi. Til distributionsselskabet videregives alene oplysninger om dit navn og postadresse.

Retten til at trække samtykket tilbage

Hvis grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger hviler på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Politiforbundet skriftligt.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvordan sikrer Politiforbundet dine personoplysninger:

Politiforbundet har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Formålet er at beskytte medlemmernes personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, mod at oplysningerne forringes samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, mod at de misbruges eller mod at de i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Links på Politiforbundets hjemmeside:

På Politiforbundets hjemmeside findes i begrænset omfang links til andre hjemmesider. Klik på disse links indebærer, at man overføres til en anden hjemmeside. Du opfordres til at orientere dig i disse hjemmesiders politik for behandling af persondata, idet disse kan adskille sig fra Politiforbundets.

Dine rettigheder og klagemuligheder:

Du har ret til:

  • At få indsigt i de oplysninger, som Politiforbundet behandler om dig,
  • at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
  • i særlige tilfælde at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for forbundets almindelige generelle sletning indtræder,
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har denne ret, må Politiforbundet alene behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, forfølges eller forsvares, eller for at beskytte personer eller vigtige samfundsinteresser,
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod Politiforbundets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, ligesom
  • du i visse tilfælde har mulighed for at anmode om at modtage, de personoplysninger, som du selv har givet os, i et struktureret, almindelige anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

Henvendelser om samtykke, indsigt m.v. rettes skriftligt til Politiforbundet, som er dataansvarlig. Der kan sendes sikkert til mail@politiforbundet.dk. Det forudsætter dog, at du selv har adgang til at sende fra sikkermail. Alternativt kan du fremsende din anmodning pr. brev til Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V, tlf. +45 33 45 59 00.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger.

Datatilsynet kan kontaktes på:

Datatilsynet

Borgergade 28. 5.

1300 København K

Tlf. +45 33 19 32 00

dt@datatilsynet.dk